Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoepel Boutique – Hoelahoep

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen met Hoepel Boutique – Hoelahoep, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hoepel Boutique – Hoelahoep erkend.
1.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.4 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Hoepel Boutique – Hoelahoep.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Hoepel Boutique – Hoelahoep eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Hoepel Boutique – Hoelahoep of een door Hoepel Boutique – Hoelahoep verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Hoepel Boutique – Hoelahoep en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Hoepel Boutique – Hoelahoep gelden niet automatisch dit geldt ook voor nabestellingen.
2.5 Hoepel Boutique – Hoelahoep kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Hoepel Boutique – Hoelahoep garandeert dat prijsverhogingen niet tot stand komen tijdens een bestelproces, deze zullen pas gelden bij een volgende bestelling. Echter als de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling en/of bepaling, zal deze wel doorgevoerd moeten worden bij de lopende bestelling.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering/levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien schriftelijk overeengekomen kunnen verkochte items worden opgehaald in Rotterdam. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hoepel Boutique – Hoelahoep bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Echter streven wij er naar bestellingen binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Hoepel Boutique – Hoelahoep benadrukt dat haar hoelahoeps handgemaakt zijn en daarmee uniek. Dit betekent dat het kan voorkomen dat een artikel enige oneffenheden bevat. Uiteraard controleren wij het product op gebreken voordat wij het item aan u toezenden. Ontvangen items kunnen binnen 14 dagen retour worden gezonden. De kosten voor het retourzenden en ruilen van producten zijn voor de koper van het product. Wanneer de koper een product retour wil zenden stuurt deze een mail naar info@hoepelboutique.nl. Hoepel Boutique – Hoelahoep stuurt dan een herroepingsformulier en verdere instructies via e-mail.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Hoepel Boutique – Hoelahoep geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Hoepel Boutique – Hoelahoep en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
5.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hoepel Boutique – Hoelahoep de verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Hoepel Boutique – Hoelahoep niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6. Garantie
6.1 Hoepel Boutique – Hoelahoep garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Hoepel Boutique – Hoelahoep komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Hoepel Boutique – Hoelahoep is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hoepel Boutique – Hoelahoep) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Hoepel Boutique – Hoelahoep. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Hoepel Boutique – Hoelahoep schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Hoepel Boutique – Hoelahoep gegrond worden bevonden, zal Hoepel Boutique – Hoelahoep naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hoepel Boutique – Hoelahoep en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Hoepel Boutique – Hoelahoep voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hoepel Boutique – Hoelahoep in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hoepel Boutique – Hoelahoep en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.6 Handgemaakte producten. Hoepels van Hoepel Boutique – Hoelahoep worden met de hand gemaakt. Net als ieder ander product kan de hoepel naar verloop van tijd gebruikssporen krijgen. De koper kan er zelf ervoor zorgen dat de hoepel langer in originele staat blijft door bijvoorbeeld niet met een broekriem om te hoelahoepen en niet tegen objecten aan te botsen. Hoepel Boutique – Hoelahoep is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de hoepel die zijn opgelopen door het gebruik van de koper. De koper van hoepels met glimmende en glinsterende tape is via de productomschrijving in de webshop op de hoogte gebracht van het feit dat deze tape kwetsbaarder is dan andere tapes en dat deze bij normaal gebruik in prima staat blijft. Hoepel Boutique – Hoelahoep is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de glimmende en glinsterende tape die gemaakt zijn door de koper, wanneer dit vermeldt is in de productomschrijving.

Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal of Paypal via de webshop plaats te vinden, alvorens de bestelling wordt verzonden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van alle door Hoepel Boutique – Hoelahoep aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft eigendom van Hoepel Boutique – Hoelahoep zolang de afnemer de vorderingen van Hoepel Boutique – Hoelahoep uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. En ook wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van de wettelijke retour zendtermijn van 14 dagen.

Artikel 9. Privacy
9.1 Hoepel Boutique – Hoelahoep respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Hoepel Boutique – Hoelahoep niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Hoepel Boutique – Hoelahoep kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Hoepel Boutique – Hoelahoep (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Hoepel Boutique – Hoelahoep. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Hoepel Boutique – Hoelahoep is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Hoepel Boutique – Hoelahoep, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Hoepel Boutique – Hoelahoep is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
9.3 Hoepel Boutique – Hoelahoep verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online- bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Hoepel Boutique – Hoelahoep geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Hoepel Boutique – Hoelahoep geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., uitsluitend bij Hoepel Boutique – Hoelahoep en/of haar leveranciers.
10.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. .

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hoepel Boutique – Hoelahoep is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Geschillen
12.1 De afnemer kan zich met vragen of klachten richten tot info@hoepelboutique.nl. Ook zijn wij van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 18:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06-50608306. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.